ข้อกำหนดและเงื่อนไข


หน้าแรก

การประมูล

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

- ข้อกำหนดและเงื่อนไข -

 • บริษัท สากลการประมูล จำกัด เป็นแค่ตัวกลางการขายเท่านั้น และรถทุกคันถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย
 • ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดคือผู้ที่มีสิทธิ์ในการซื้อ ในกรณีที่มีการโต้แย้งหรือมีเหตุอันควร
  โฆษกมีอำนาจตัดสินใจนำรถกลับเข้าประมูลใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง
 • ผู้ขายได้มอบสิทธิ์ให้โฆษกมีอำนาจในการขายสินค้าตามรายการ และไม่อนุญาตให้ผู้ใดทำการ
  ยกเลิกการประมูลหลังจากที่ได้ทำการขายไปแล้ว
 • โฆษกสามารถที่จะรอการให้ราคาประมูลจากผู้ซื้อ สามารถที่จะรับหรือไม่รับราคาประมูลใด ๆ ก็ได้
  และมีสิทธิ์ที่จะถอนการประมูลสินค้ารายการใด ๆ ออกจากการขาย
 • บริษัทฯ พยายามที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม สินค้าทั้งหมดขายตามสภาพโดยผู้ขาย
  และบริษัท สากลการประมูล จำกัด หรือโฆษก ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบในการเรียกร้อง
  สิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้จะถือว่าผู้ซื้อได้รับทราบและยอมรับหากเกิดความผิดพลาดของรายละเอียด
  จำนวน การรับประกันสินค้า ความคลาดเคลื่อน
 • บริษัทฯ และผู้ขายไม่จำเป็นต้องอธิบายถึงความผิดพลาดและความเสียหายที่เกิดขึ้นของสินค้าในรายการดังกล่าว ผู้ซื้อไม่สามารถคืนเงินหรือปฏิเสธสินค้าในรายการใด ๆ ที่รายละเอียดไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในใบรายการสินค้า
 • ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าขนส่งสินค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในดารโอนกรรมสิทธิ์
  และเนื่องจากรถยนต์ขายตามสภาพ ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าภาษีอากรแสตมป์ และค่าโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด
 • ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและบุคคลระหว่างการขนย้ายสินค้าที่ซื้อได้ เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อ
 • ในการลงทะเบียน ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการประมูลจะต้องชำระค่ามัดจำป้ายหมายเลขประมูล 20,000 บาท เป็นเงินสด ก่อนทำการประมูล
 • กระประมูลทุกครั้งจะถูกบันทึกโดย VDO ซึ่งใช้เป็นหลักฐานและยืนยันการขาย โดยหลังจากที่โฆษกเคาะราคาขาย โฆษกจะกรอกหมายเลขผู้ซื้อและราคาขายลงในใบขาย ซึ่งผู้ซื้อแต่ละรายสามารถรับผลสรุปการซื้อรถยนตร์ (Sale Contract) ได้ที่ห้องลงทะเบียน เพื่อใช้ยืนยันการซื้อรถยนตร์

รอบการประมูล

ครั้งต่อไป

SOON !

ฝากหารถ
bannerdownload
bannerdownload
ประมูลรถยนต์ สากลการประมูล