ระเบียบการเข้าร่วมประมูลสำหรับผู้ขาย


หน้าแรก

การประมูล

ระเบียบการประมูลสำหรับผู้ขาย

- ระเบียบการเข้าร่วมประมูลสำหรับผู้ขาย -

ค่าบริการมาตรฐาน

 • สามารถนำรถยนต์ของท่านมาติดต่อได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 17.30 น. และวันเสาร์ ก่อนเวลา 12.00 น.
 • ต้องนำเอกสารทะเบียนรถยนต์ หรือสำเนาทะเบียนรถยนต์หน้าที่แสดงชื่อเจ้าของรถ, รายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถ และหน้าเสียภาษีประจำปี มาให้ทางบริษัทฯ ตรวจสอบ
 • ในกรณีที่ผู้ขายมีชื่อ ไม่ตรงตามทะเบียนรถยนต์ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขายมาแสดงด้วย
 • ในกรณีรถยนต์คันที่นำเข้าประมูลเป็นทะเบียนต่างจังหวัด ผู้ขายจะต้องแจ้งย้ายให้ หรือแจ้งย้ายเข้ากรุงเทพฯ แล้ว

ค่าบริการมาตรฐาน

 • หากรถยนต์ของท่านประมูลขายไม่ได้ ทางบริษัทฯ ไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดทั้งสิ้น
 • หากรถยนต์ของท่านประมูลขายได้ คิดค่าดำเนินการ 1.5% ของราคาที่ขายได้
  หากราคาเกินกว่า 500,000.- บาท ส่วนที่เกิน 500,000.- บาท คิดค่าดำเนินการเพียง 1%
 • รถยนต์ที่ประมูลขายได้แล้วต้องจอดทิ้งไว้ที่บริษัทฯ โดยผู้ขายสามารถรับเงินค่ารถยนต์
  หลังจากหักค่าดำเนินการแล้วภายในวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ของสัปดาห์ถัดไป
 • กรณีที่ผู้ซื้อไม่ชำระเงิน 90% ( ส่วนที่เหลือ ) ภายในระยะเวลาที่กำหนดของบริษัทฯ เงินมัดจำ 10%
  ที่จ่ายไว้แล้ว บริษัทฯ จะนำมาหักค่าดำเนินการ ส่วนที่เหลือจะคืนให้แก่ผู้ขาย
  ภายในวันอาทิตย์เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ของสัปดาห์ถัดไป

รอบการประมูล

ครั้งต่อไป

สำนักงานใหญ่

1 ธันวาคม 2564

10.00

ฝากหารถ
bannerdownload
bannerdownload
ประมูลรถยนต์ สากลการประมูล