ระเบียบการสำหรับผู้ซื้อ


หน้าแรก

การประมูล

ระเบียบการประมูลสำหรับผู้ซื้อ

- ระเบียบการเข้าร่วมประมูลสำหรับผู้ซื้อ -

  • สามารถตรวจสอบสภาพรถยนตร์ด้วยตัวท่านเองได้ในวันทำการประมูล (ก่อนเวลาเริ่มประมูล)
  • โปรดตรวจสอบเอกสารที่ติดอยู่หน้ารถ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถ โดยสังเขป และสำเนาทะเบียนรถยนต์พร้อมทั้งราคาเริ่มต้นประมูล
  • ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลต้องลงทะเบียนมัดจำป้ายประมูลเป็นเงินสด จำนวน 20,000.- บาท พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับแผ่นป้ายประมูล ถ้าประมูลไม่ได้ นำใบเสร็จรับเงินพร้อมแผ่นป้ายประมูลมารับเงินคืนหลังจากการประมูลเสร็จสิ้น ถ้าประมูลได้ค่าลงทะเบียนถือเป็นเงินบางส่วนของเงินมัดจำรถ 10%
  • เริ่มทำการประมูลตั้งแต่เวลา 12.00 น. ( เที่ยงตรง ) โดยวิธีการยกแผ่นป้ายประมูล ราคาประมูลปรับขึ้นขั้นต่ำครั้งละ 2,000.- บาท
  • หากผู้ชนะการประมูลต้องการเปลี่ยนชื่อหลังการประมูลต้องเสียค่าดำเนินการเปลี่ยนชื่อคันละ 20,000 บาท
  • เมื่อท่านเป็นผู้ประมูลได้ จะต้องวางมัดจำเป็นเงินสด 10% ของราคาที่ประมูลได้ และอีก 90% ส่วนที่เหลือจะต้องชำระภายในวันพุธ (หรือ 3 วันทำการ) ก่อนเวลา 12.00 น.
  • เมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้วสามารถรับรถยนต์คันที่ประมูลได้ทันที และนัดรับเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนได้ ประมาณ 15 – 30 วัน ( กรณีที่เป็นรถยนต์ของบุคคลทั่วไป ) หรือประมาณ 20 – 30 วัน ( กรณีเป็นรถยนต์ของนิติบุคคล )
  • หมายเหตุ ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอน, ค่าอากร, ค่าภาษี, และค่าปรับ ตลอดจนค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ( ถ้ามี ) แต่เพียงผู้เดียว 

ค่าบริการมาตรฐาน

สำหรับผู้ที่ประมูลได้ ผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าดำเนินการให้กับบริษัทฯ ในการประมุลรถยนต์คันละ 9,630.- บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รอบการประมูล

ครั้งต่อไป

สำนักงานใหญ่

1 ธันวาคม 2564

10.00

ฝากหารถ
bannerdownload
bannerdownload
ประมูลรถยนต์ สากลการประมูล